Identification of Gm15441, a Txnip antisense lncRNA, as a critical regulator in liver metabolic homeostasis

Mingyang Xin, Qian Guo, Qingchun Lu, Juan Lu, Po shun Wang, Yun Dong, Tao Li, Ye Chen, Glenn S. Gerhard, Xiao feng Yang, Michael Autieri, Ling Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Search results